เนื้อหา

ภารกิจและหน้าที่

 

1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534

                คดีอาญา  ที่เด็กหรือเยาวชนอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ต้องหาว่ากระทำความผิดโดยให้ถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่การกระทำความผิดได้เกิดขึ้น

                คดีครอบครัว  ได้แก่ คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น การฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร การขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ การขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์  เป็นต้น

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 รับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญา ที่เป็นความผิดตามกฎหมายนี้โดยไม่คำนึงถึงอายุผู้กระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมีอาจุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นซึ่งพ้นเกณฑ์การเป็นผู้เยาว์แล้วก็ตาม

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 รับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญาที่เป็นความผิดตามกฎหมายนี้ โดยไม่คำนึงถึงอายุผู้กระทำความผิด เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน